Forest Stewardship Council

FSC (Forest Stewardship Council​)

Forest Stewardship Council er en anerkendt global non-profit forening af stemmeberettigede medlemmer, der blev stiftet tilbage i efteråret 1993 på initiativ fra skovejere, miljøorganisationer, menneskerettigheds- og miljøorganisationer fra intet mindre end 26 lande fordelt på alle kontinenter. Organisationen har hovedsæde i Bonn.

Hvad betyder FSC certificeringen?

FSC’s mål er at skabe nogle globale principper for bæredygtig skovdrift i skovene rundt om i verden, samt sikre sociale rettigheder for skovarbejderne.

I Forest Stewardship Council skove er det en garanti, at der maksimalt bliver fældet den mængde træer som skoven kan nå at reproducere. FSC mærket er desuden en garanti for, at planteliv og dyr bliver ordentligt beskyttet, at skovarbejderne er uddannede til at arbejde i skoven, at sikkerhedsudstyret er i orden, samt at skovarbejderne bliver ordentligt aflønnet.

FSC’s regler for bæredygtig skovdrift dækker alle typer skov rundt om i verden, og ikke kun de tropiske skove.

Hvis skovejere overholder alle reglerne certificeres de med et Forest Management certifikat (FM). Det er efterfølgende skovejerne selv der skal sørge for at overholde alle FSC regler. Misligholdes reglerne mister skovejeren sit certifikat.

Det er uafhængige certificeringsvirksomheder, som skarpt overvåges af FSC, der foretager certificeringerne og laver årlig kontrol af skovene.

For at der i sidste ende kan sættes FSC logo på et produkt skal produktionsvirksomheden have et Chain of Custody certifikat (CoC). Dette er for at kunne dokumentere forvaringskæden. På denne måde kan produktet følges, fra træet bliver fældet i skoven, til det ender hos en slutbruger, og man kan derfor sikre, at FSC-certificeret materiale bliver identificeret og adskilt fra ikke-certificeret og ikke-kontrolleret materiale inden det i sidste ende bliver solgt på markedet.

 

Reklame

Forest Stewards Council grundprinipper

Forest Stewards Council har 10 grundpricipper som er slags grundlov for FSC og som gælder for FSC-certificerede skove over hele kloden:

 

Overholdelse af lovgivning – Skovejeren skal til enhver tid overholde alle gældende love, forordninger og nationalt ratificerede internationale traktater, konventioner og aftaler.

Arbejdernes rettigheder og ansættelsesvilkår – Skovejeren skal opretholde og/eller forbedre arbejdernes økonomiske og sociale velfærd.

Oprindelige folks rettigheder – Skovejeren skal respektere det oprindelige folks juridiske rettigheder til at besidde, anvende og forvalte jord, territorier og ressourcer, der berøres af driftsaktiviteter.

Forholdet til lokalsamfundet – Skovejeren skal bidrage til at fastholde eller styrke lokalsamfundenes sociale og økonomiske velfærd.

Skovens goder – Skovejeren skal forvalte skovejendommens mange produkter og tjenester på en effektiv måde for at sikre eller styrke den økonomiske bæredygtighed og de miljømæssige og sociale fordele.

Miljøværdier og påvirkning – Skovejeren skal vedligeholde, bevare og/eller genoprette skovejendommens økosystemtjenester og miljøværdier og undgå, genoprette eller afbøde negative miljøpåvirkninger.

Driftsplanlægning – Skovejeren skal have en driftsplan, der afspejler skovejerens politikker og målsætninger. Planen skal stå i forhold til driftens omfang og intensitet samt risikoen forbundet hermed. Driftsplanen skal holdes opdateret med information fra overvågningen, således at der sikres en fleksibel drift, som løbende kan tilpasses de faktiske forhold. Dokumentation omkring planlægning og procedurer skal være tilstrækkelig til at kunne instruere personale, informere berørte interessenter og begrunde driftsmæssige beslutninger.

Overvågning og vurdering – Skovejeren skal kunne dokumentere, at overvågning og evaluering i forhold til at nå driftsmålene finder sted, samt konsekvenser af driften. Indsatsen skal stå i forhold til driftens omfang og intensitet samt risici ved driften. Formålet er at implementere en fleksibel drift.

Høje bevaringsværdier – Skovejeren skal bevare og/eller fremme høje bevaringsværdier inden for skovejendommen ved at følge forsigtighedsprincippet.

Gennemførelse af driften – Driftsaktiviteter, der udføres af eller for skovejeren på skovejendommen, skal vælges og gennemføres i hen-hold til skovejerens økonomiske, miljømæssige og sociale politikker og målsætninger og i overensstemmelse med FSC’s principper og kriterier.

Globalt findes der over 20.000 forskellige FSC certificerede produkter i mange forskellige produktgrupper, heriblandt: byggematerialer, emballage, tekstiler, gulve, møbler, aviser og papir.

FSC-mærket er en garanti for produkt af træ, du kan købe med god samvittighed.

 

Bonusinfo
  • Forest Stewardship Council er den eneste globale mærkningsordning, der har bred støtte fra grønne organisationer som Greenpeace, Verdens Skove og WWF.

 

  • I Danmark er alle statsskove FSC-certificerede, og alle papirprodukter som den danske stat køber er af bæredygtig oprindelse, og her er FSC certifikatet én af de godkendte mærkninger.